ALGEMENE VOORWAARDEN
Baltes Advocatuur

Artikel 1 Toepassing

Alle overeenkomsten van opdracht worden uitsluitend aangegaan en uitgevoerd door de onderneming Baltes Advocatuur. Iedere opdracht aan of door een vertegenwoordiger of medewerker van Baltes Advocatuur wordt geacht aan Baltes Advocatuur te zijn gegeven.

Deze bepalingen maken deel uit van elke overeenkomt van opdracht met Baltes Advocatuur, haar medewerkers en door haar ingeschakelde derden. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Artikel 2 Uitvoering

Baltes Advocatuur zal zich inspannen de opdracht op de best mogelijke wijze uit te voeren; een eventueel door opdrachtgever beoogd resultaat kan echter gezien de aard van de werkzaamheden niet worden gegarandeerd.

Alleen als Baltes Advocatuur alle relevante en juiste informatie tijdig ontvangt, kan zij haar inspanningsverplichting nakomen. Bij onjuiste en/of niet-tijdige aanlevering van deze informatie kan Baltes Advocatuur haar werkzaamheden opschorten zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor eventuele schade en kosten. Eventueel hierdoor veroorzaakt meerwerk is voor rekening van opdrachtgever.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Baltes Advocatuur vrij te bepalen welke advocaat/medewerker de opdracht uitvoert.

Baltes Advocatuur is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten gebruik te maken van de diensten van derden en zal bij de selectie van in te inschakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Baltes Advocatuur schriftelijk in gebreke te stellen.

Alle door Baltes Advocatuur verstrekte stukken, zoals contracten, rapporten, adviezen, processtukken, correspondentie, software etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Baltes Advocatuur worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Baltes Advocatuur is beperkt tot het door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar uit te betalen bedrag, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Baltes Advocatuur is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met de richtlijnen als voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten. De polis ligt ter inzage ten kantore van Baltes Advocatuur. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Baltes Advocatuur.

Baltes Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt evenals namens de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

Opdrachtgever zal Baltes Advocatuur op eerste verzoek vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, de door Baltes Advocatuur in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de aan de cliënt verleende diensten, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Baltes Advocatuur.

Artikel 4 Facturatie en betaling

Baltes Advocatuur zal opdrachtgever in principe maandelijks factureren. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.

Indien een declaratie niet tijdig wordt voldaan, is Baltes Advocatuur gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Baltes Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade. Baltes Advocatuur is verder gerechtigd alle stukken, al dan niet met betrekking tot de opdracht waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.

In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Voor rekening van de cliënt komen alle kosten die aan de incasso zijn verbonden, waaronder alle buitengerechtelijke kosten. Deze kosten worden geacht 15% van het te innen bedrag te bedragen met een minimum van € 150,00, met voorbehoud van alle rechten van Baltes Advocatuur om alle daadwerkelijk gemaakte kosten, en dus ook 15% van het te innen bedrag, vergoed te krijgen.

Baltes Advocatuur is gemachtigd door opdrachtgever om alle vorderingen over en weer te verrekenen, ook met eventuele bedragen die de stichting derdengelden van Baltes Advocatuur ten behoeve van opdrachtgever onder zich heeft.

Indien opdrachtgever of een derde per abuis of ten onrechte gelden op de bankrekening van de Stichting in plaats van op de kantoorrekening van Baltes Advocatuur voldoet, zijn Baltes Advocatuur en de Stichting gerechtigd dit zonder (voorafgaande) toestemming van de cliënt te corrigeren.

Artikel 5 Diversen

Na het sluiten en archiveren van het dossier worden de dossiers voor de duur van zeven jaar in het archief bewaard. Na verloop van die termijn wordt het dossier vernietigd, tenzij de cliënt voor het verstrijken van de termijn schriftelijk aan Baltes Advocatuur kenbaar maakt het dossier te willen ontvangen.

De rechtsverhouding tussen Baltes Advocatuur en de cliënt is onderworpen aan Nederlands recht.

Baltes Advocatuur hanteert een interne klachtenregeling welke vermeld is op de website www.baltesadvocatuur.nl en op verzoek kosteloos wordt toegezonden. Voor het geval de klacht niet wordt opgelost is Baltes Advocatuur aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur, die bevoegd is om er kennis van te nemen. Voor het overige blijft de Rechtbank te Breda bevoegd.

Baltes Advocatuur hanteert een privacyverklaring, welke vermeld is op de website www.baltesadvocatuur.nl en op verzoek kosteloos wordt toegezonden.

Baltes Advocatuur is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Baltes Advocatuur zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.