Incasso's

Een onbetaalde factuur is al vervelend genoeg, wij vinden het vervelend als u dan ook nog met allerlei extra kosten wordt geconfronteerd. Wij vinden dat u zo min mogelijk onkosten en last mag hebben van een incassozaak.

Om die reden hanteren wij, in de buitengerechtelijke fase, vaste tarieven. Deze gelden voor nationale incasso’s, dat wil zeggen dat debiteur en crediteur Nederlands zijn.

Een onbetaalde factuur is al vervelend genoeg, wij vinden het vervelend als u dan ook nog met allerlei extra kosten wordt geconfronteerd. Wij vinden dat u zo min mogelijk onkosten en last mag hebben van een incassozaak.

Om die reden hanteren wij, in de buitengerechtelijke fase, vaste tarieven. Deze gelden voor nationale incasso’s, dat wil zeggen dat debiteur en crediteur Nederlands zijn.

Debiteur betaalt niet(s)
Wij hanteren het ‘no win, no fee’ principe. Lukt het ons niet om uw vordering te incasseren dan betaalt u geen uurloon (fee). U betaalt dan slechts een vast bedrag aan kantoorkosten. Dit bedrag is
€ 150,00 exclusief btw.

Debiteur betaalt volledig bedrag en bijkomende kosten
Wij doen echter wel ons uiterste best om uw ervoor te zorgen dat uw debiteur wel betaalt. Niet alleen het openstaande factuurbedrag, maar ook alle bijkomende kosten. Bij het incasseren vorderen wij van de debiteur ook de incassokosten en de wettelijke rente. Op die manier betaalt uw debiteur onze werkzaamheden en niet u. Betaalt uw debiteur de hoofdsom, wettelijke rente en incassokosten, dan ontvangt u de hoofdsom en sturen wij u een rekening voor hetzelfde bedrag als de betaalde incassokosten en de wettelijke rente.

Voorwaarde hiervoor is wel dat u in uw algemene voorwaarden heeft opgenomen dat rente en (incasso)kosten van toepassing zijn wanneer een declaratie niet of te laat betaald wordt. Wij controleren dit graag eerst voor u.

Debiteur betaalt (een deel van) de hoofdsom
Ten slotte is er nog een derde optie. Ondanks onze inspanningen betaalt uw debiteur (uiteindelijk) alleen de hoofdsom of een deel daarvan. In dit geval betaalt u ons een vast bedrag van € 150,00 plus een percentage* van het door u ontvangen bedrag (exclusief btw).

* Dit percentage bedraagt 15% van het ontvangen bedrag. 

Kantoorkosten (€ 150,00)

Voor elke zaak betaalt u € 150,00 exclusief btw aan kantoorkosten. Elk advocatenkantoor is volgens de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht om kosten door te belasten aan hun klanten. Wij mogen dan ook niet op no-cure no-pay basis voor uw werken. Onder deze kosten vallen uittrekselkosten, legeskosten en het opvragen van gegevens in lokale registers. Bij een volledige incasso worden de € 150,00 exclusief btw op de factuur verrekend met de geïncasseerde rente en kosten, waardoor deze kosten indirect door uw debiteur worden betaald.

Intrekken incasso

Indien u zelf uw zaak terugtrekt, dan ontvangt u een declaratie volgens de staffel* over het volledige factuurbedrag inclusief rente en kosten.

Gerechtelijke procedure

Als de hiervoor besproken inspanningen geen resultaat hebben opgeleverd kan er in overleg met u een gerechtelijke procedure worden gestart. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een inhoudelijke procedure bij de kantonrechter of de rechtbank en het indienen van een faillissementsrekest. Deze gerechtelijke procedure kan op basis van een vooraf afgesproken uurtarief worden behandeld of we behandelen de volledige zaak voor een vaste prijs. We laten u altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming.

Voorwaarden

Op het bovenstaande zijn onze (gewone) algemene voorwaarden van toepassing zoals u deze bij de opdrachtbevestiging aantreft. 

Daarnaast geldt het volgende.

Zijn er door een andere incassopartij al eerder werkzaamheden verricht? Dan gelden er andere tarieven. Wij zullen hierover nadere afspraken met u maken.

Onder het geïncasseerde bedrag wordt verstaan het bedrag dat na onze opdrachtbevestiging is ontvangen, ongeacht wie daarvoor de inspanningen heeft verricht en ongeacht wanneer de incasso wordt beëindigd.

Door het verstrekken van de incasso-opdracht aan Baltes Advocatuur geeft u toestemming om de door uw debiteur betaalde gelden op de derdengeldenrekening te gebruiken voor betaling van of verrekening met (voorschot)declaraties, honorarium en kosten. Ons kantoor kan zo nodig (voorschot)declaraties verzenden. Hiermee kunnen wij uw dossier sneller afwikkelen.